Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Overig

Nierkanker.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over nierkanker. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan nierkanker tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met nierkanker. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Nierkanker.nl tevens alle huisartsen, artsen, nefrologen, urologen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van nierkanker zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Gerelateerde pagina’s:

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Google Analytics cookies uitschakelen.