Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Colofon

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Doel van de website

Nierkanker.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over nierkanker. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan nierkanker tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met nierkanker. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Naast de patiënt, zal Nierkanker.nl tevens alle huisartsen, artsen, nefrologen, urologen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van nierkanker zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Uitgever

Nierkanker.nl is een initiatief van Medworq B.V., een medische uitgeverij.

Medworq B.V.
Driebergseweg 2
3708 JB Zeist

KvK-nummer: 09185368
Btw-identificatienummer: NL8197.51.601.B01

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Financiering website

Nierkanker.nl wordt gefinancierd door advertenties en sponsoring. Dit heeft echter geen enkele invloed op de inhoudelijke informatie gegeven op deze website. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Pfizer en Novartis.

Sponsoring en adverteren

Het is mogelijk om Nierkanker.nl te sponsoren en om op Nierkanker.nl te adverteren. Heeft u interesse in sponsoring of adverteren, neem dan contact met ons op via info [apestaartje] medworq.nl.

Advertentiebeleid

Op verschillende plaatsen op deze website kunnen advertenties staan. Dit zijn banners, gesponsorde links, Google sponsored ads en links en advertorials.

Banners kunnen staan in de kolom aan de rechterkant, onderaan de website en bovenaan de website.

Gesponsorde links zijn tekstlinks – anders dan Google Ads – onderaan de website, die onder het kopje Advertenties staan. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Advertorials zijn artikelen of verhalen die een advertentieboodschap bevatten. Dit wordt aangegeven door de vermelding advertorial bovenaan deze items.

De inhoud van banners, gesponsorde links – anders dan Google Ads – en advertorials moet voldoen aan de algemeen aanvaarde ethische normen en waarden in Nederland en aan de geldende wet- en regelgeving op reclamegebied in Nederland. De directie, zo nodig in overleg met de redactie, beslist bij twijfel of een advertentie wel of niet wordt toegestaan.

Google sponsored ads en links zijn advertenties die automatisch door het Google Ads-systeem worden ingeladen. We hebben geen controle op de inhoud van deze Google Ads.

Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2015.

Google Analytics cookies uitschakelen.